Ibong Adarna

Ibong Adarna

Ibong Adarna - Corrido at Buhay na Pinagdaanan nang tatlong Principeng Magcacapatid na Anac nang Haring Fernando...
$9.99 AUD
$19.99 AUD
$9.99 AUD
SKU: gb-16157-ebook
Product Type: Books
Please hurry! Only 10000 left in stock
Author: Anonymous
Format: eBook
Language: Tagalog
Subtotal: $9.99
10 customers are viewing this product
Ibong Adarna

Ibong Adarna

$19.99 $9.99

Ibong Adarna

$19.99 $9.99
Author: Anonymous
Format: eBook
Language: Tagalog

Ibong Adarna - Corrido at Buhay na Pinagdaanan nang tatlong Principeng Magcacapatid na Anac nang Haring Fernando at nang Reina Valeriana sa Cahariang Berbania

Title: Ibong Adarna Subtitle: Corrido at Buhay na Pinagdaanan nang tatlong Principeng Magcacapatid na Anac nang Haring Fernando at nang Reina Valeriana sa Cahariang Berbania Author: Anonymous Release Date: July 1, 2005 [EBook #16157] Language: Tagalog Credits: Produced by Tamiko I. Camacho, Jerome Espinosa Baladad, Pilar Somoza and PG Distributed Proofreaders from page scans provided by University of Michigan. Dedicated to the three Filipino comedians Dolphy, Panchito and Babalu who made this folklore memorable in a 1970s film adaptation. Virgeng Inng mariquit Emperadora sa Langit, tulungan po yaring isip matutong macapagsulit. Sa aua mo po't, talaga Vrgeng ualang macapra, acong hamac na oveja hulugan nang iyong gracia. Dila co'i iyng talasan pauiin ang cagariln, at nang mangyaring maturan ang munting ipagsasaysay. At sa tanang nangarito nalilimping auditorio, sumandaling dinguin ninyo ang sasabihing corrido. Na ang sabi sa historia nang panahong una-una, sa mundo'i nabubuhay pa yaong daquilang monarca. At ang caniyang esposa yaong mariquit, na reina, ang pangala't bansag niya ay si doa Valeriana. Itong hari cong tinuran si don Fernando ang ngalan ang caniyang tinubuan ang Berbaniang caharian. Ang haring sinabi co na ay may tatlng anc sila, tuturan co't ibabady nang inyo ngang maquilala. Si don Pedro ang panganay na anc nang haring mahal, at ang icalaua naman si don Diego ang pangalan. Ang icatlo'i, si don Juan ito'i siyang bunsong tunay, parang Arao na sumilang sa Berbaniang caharian. Ito'i, lalong mahal baga sa capatid na dalaua, salang malingat sa mata nang caniyang haring am. Para-parang nag-aaral ang manga anc na mahal, malaqui ang catouaan nang hari nilang magulang. Ay ano'i, nang matuto na yaong tatlng anc niya, ay tinauag capagdaca nitong daquilang monarca. Lumapit na capagcuan ang tatlng prncipeng mahal, cordero'i, siyang cabagay nag-aantay pag-utusan. Anng hari ay ganit caya co tinauag cay, dito sa itatanong co ay sabihin ang toto. Linoob nang Dios Am na cayo'i, nangatuto na, mili cay sa dalaua magpare magcorona. Ang sagt nila at saysay sa hari nilang magulang, capua ibig magtangan nang corona't, cetrong mahal. Nang it ay maringig na nang haring canilang am, pinaturuan na sila na humauac nang espada. Sa Dios na calooban sa canilang pag-aaral, di nalao'i, natutuhan ang sa armas ay pagtangan. Ito'i, lisanin co muna yaong pagcatuto nila, at ang aquing ipagbady itong daquilang monarca. Nang isang gabing tahimic itong hari'i, na-iidlip, capagdaca'i, nanaguinip sa hihign niyang banig. At ang bungang panaguimpan nitong hari cong tinuran, ang anc na si don Juan pinag lilo at pinatay. Ang dalauang tampalasang sa caniya ay pumaty, inihulog at iniuan sa baln na calaliman. Sa pananaguinip bag nitong mahal na monarca, nagbangon capagcaraca sa hihign niyang cama. At hindi nanga na-idlip sa malaqui niyang hapis, sa hirap na masasapit niyong bunsong ini-ibig. Ito ang niyang dahiln nang sa bungang panaguimpan tuloy ipinagcaramdam at sa banig ay naratay. Nagpatauag nanga rito marurunong na mdico, dili masabi cun an ang saquit nang haring it. Sa gayong carami bag medicong tinauag nila, ay ualang macapagbady sa saqut na dinadal. Ay mayroon namang is na bagong cararating pa, siyang nagpahayag bag saquit nang bunying alteza. ......Buy Now (To Read More)

Product details

Ebook Number: 16157
Author: Anonymous
Release Date: Jul 1, 2005
Format: eBook
Language: Tagalog

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

Related Products

Recently Viewed Products